มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน GE ศูนย์ภาษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123058

Translate »