การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (ITA)

ITA1
University information
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ITA2
Public Disclosure OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ITA3
Promoting university governance and transparency
การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
ITA4
Annual action plan
แผนดำเนินงานประจำปี
ITA5
Annual performance monitoring report for 6 months
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
ITA6
Annual Performance Report
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA7
Manual or service standard
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
ITA8 copy
Manuals or standards of practice
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

VRU สื่อสารสร้างสังคมที่เป็นธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225424

Translate »