มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (ITA)

ITA1
University information
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ITA2
Public Disclosure OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ITA3
Promoting university governance and transparency
การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
ITA4
Annual action plan
แผนดำเนินงานประจำปี
ITA5
Annual performance monitoring report for 6 months
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
ITA6
Annual Performance Report
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA7
Manual or service standard
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
ITA8 copy
Manuals or standards of practice
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

VRU สื่อสารสร้างสังคมที่เป็นธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123292

Translate »