ข่าวสารวไลยอลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
EducationVRU
แจ้งนักศึกษาทราบ-นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาขอให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและให้นักศึกษาเข้าไปกรอกคำร้องขอจบได้ที่ลิงก์ http://forms.gle/UEk2qkSEhvfDpb787 อ่านเพิ่มเติ่ม »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225655

Translate »