การอบรมบ่มเพาะเพื่อเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมบ่มเพาะเพื่อเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3343

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225650

Translate »