การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน

วันที่ 25 เมษายน 2566

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการเลือกกันเองของพนักงามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#AcceptanceandFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227200

Translate »