การอบรมอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “แนวทางการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในยุคปัจจุบัน”

วันที่ 30 มีนาคม 2566

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “แนวทางการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในยุคปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#http://info.vru.ac.th/?p=4609

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226750

Translate »