“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน EdPEx ร่วมกับ มรภ.อยุธยา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.พระนครศรีอยุธยาเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคม

#http://info.vru.ac.th/?p=4314

#AcceptanceAndFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247082

Translate »