การประชุมคณะกรรมการบริหารงามหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงามหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านระบบออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงามหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครั้งที่ 11/2565

V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

www.vru.ac.th

http://pr.vru.ac.th

บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225742

Translate »