มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ”

วันที่ 28 กันยายน 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธาน ในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ” ซึ่งในปีนี้ได้มีอาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 14 ท่าน จากคณะและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนสาธิต โดยมีผู้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ มีการแสดงจากคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นระหว่างพี่ น้อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #http://info.vru.ac.th/?p=4115 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226199

Translate »