การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup ณ ห้องประชุม SLB303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3815

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223302

Translate »