มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่”เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1/2

วันที่ 27 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่”เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1/2 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#http://info.vru.ac.th/?p=4411

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225463

Translate »