กิจกรรม “Chinese New Year and Students’ Innovative Challenge 2023” สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

วันที่ 26 มกราคม 2566

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “Chinese New Year and Students’ Innovative Challenge 2023” สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฯ หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://info.vru.ac.th/?p=4408

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246676

Translate »