ประชุม”เตรียมความพร้อม”กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ผ่านระบบออนไลด์(ZOOM Cloud Meetings)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุม”เตรียมความพร้อม”กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ผ่านระบบออนไลด์(ZOOM Cloud Meetings) วันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3907

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226155

Translate »