วิพากษ์โครงสร้างคณะ กรอบอัตรากำลังที่พึงมี คณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมวิพากษ์โครงสร้างคณะ กรอบอัตรากำลังที่พึงมี คณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทน คณะ วิทยาลัย ณ ห้องประชุมเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#http://info.vru.ac.th/?p=4022

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225439

Translate »