การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์” ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#http://info.vru.ac.th/?p=4018

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »