การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 24 มีนาคม 2566

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม SLB 303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4599

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225629

Translate »