การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด” โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด” โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4482

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1065007

Translate »