การอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม”การอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams” โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เพื่ออบรมบุคลากรทั้สายวิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม Microsoft Office 365 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3787

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226156

Translate »