การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 22 มีนาคม 2566

นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมีผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ได้แสดงวิสัยทัศน์ ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์

#http://info.vru.ac.th/?p=4582

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223302

Translate »