โครงการกิจการกิจกรรมนำเสนอ ผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ หัวข้อ Smart (University) Life Skill in New Normal

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจการกิจกรรมนำเสนอ ผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หัวข้อ Smart (University) Life Skill in New Normal ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#http://info.vru.ac.th/?p=4476

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226151

Translate »