ช่อราชพฤกษ์ร้อยดวงใจ แด่ “เรือจ้างผู้มีแต่ให้”

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2565 ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เช้าร่วมในพิธี อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตึกเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#http://info.vru.ac.th/?p=3880

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223300

Translate »