สัมภาษณ์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ผู้รับการสัมภาษณ์ โรงเรียนสาธิต

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสัมภาษณ์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากมีคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ คือ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ และ รศ.(พิเศษ)กัลยา แสงเรือง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งนี้ โดยมี ผู้รับการสัมภาษณ์ โรงเรียนสาธิต ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#http://info.vru.ac.th/?p=4181 

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง 

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226366

Translate »