การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565

วันที่ 20 มีนาคม 2566

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#http://info.vru.ac.th/?p=4574

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226364

Translate »