คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ลงตรวจเยี่ยมคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1060619

Translate »