มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสัมภาษณ์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสัมภาษณ์ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยได้รับเกียรติจากมีคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ คือ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์, ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง, นายพิทักษ์ บูรณากาญจน์, ผศ.อารีย์ วชิรวราการ และ รศ.(พิเศษ)กัลยา แสงเรือง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งนี้ โดยมี ผู้รับการสัมภาษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4178

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »