โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สายวิชาการสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อสังคม Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้กับความสามารถในการถ่ายทอดผ่านสื่อสังคม Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Inspiration Lab อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#http://info.vru.ac.th/?p=3870

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226373

Translate »