พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 18 เมษายน 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และ บุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#AcceptanceAndFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4645

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226190

Translate »