โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 1)

วันที่ 18 มกราคม 2566

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4392

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »