การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรแต่หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4464

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226183

Translate »