การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มีนาคม 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4565

#Adaptiv#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223250

Translate »