การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2565 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 15 มีนาคม 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2565 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#http://info.vru.ac.th/?p=4558

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225388

Translate »