พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 13 กันยายน 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

พร้อมด้วย อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

#VALAYA

#VRU

#วไลยอลงกรณ์

#Visionary

#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness

#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn

#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive

#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields

#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceAndFriendliness

#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#http://info.vru.ac.th/?p=4087

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »