เจริญพระพุทธมนต์รามัญปริตร (พระปริตรภาษามอญ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์รามัญปริตร (พระปริตรภาษามอญ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#http://info.vru.ac.th/?p=3978

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223300

Translate »