การเสนอชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการเสนอชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ณ ห้องประชุม 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4153

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225655

Translate »