โครงการวิทยาการแฟร์ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิทยาการแฟร์ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานศิลปวัฒธรรม (ลานติ้ว) และหน้าอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4444

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227195

Translate »