การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#http://info.vru.ac.th/?p=4434

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223259

Translate »