ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ วไลยอลงกรณ์ จัดให้มีการ “ตรวจสุขภาพประจำปี 2565”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ วไลยอลงกรณ์ จัดให้มีการ “ตรวจสุขภาพประจำปี 2565” ให้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการตรวจโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4257

#vru

#www.vru.ac.th

#วไลยอลงกรณ์

#มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227122

Translate »