อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3713

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223297

Translate »