มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันช้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566

วันที่ 7 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันช้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2566 บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ได้มีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยบนฟุตบาท กวาดถนน โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมจิตอาสา จำนวน 199 คน

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4628

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226902

Translate »