“แนวทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

“แนวทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565” การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O 28 และ วิเคราะห์ผลการประเมินคุธรรมและความโปร่งใส O 42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้าราชการ อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องSCC 2504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#http://info.vru.ac.th/?p=4147

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226373

Translate »