กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน รูปแบบ Acticv Learning ตามกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน

วันที่ 6 มกราคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน รูปแบบ Acticv Learning ตามกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4378

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225334

Translate »