การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ประธานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#http://info.vru.ac.th/?p=4141 

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง 

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th 

#http://pr.vru.ac.th 

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »