4 มิถุนายน 2565 ครบ 90 ปี จาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเพ็ชรบุรี วิทยาลงกรณ์” สู่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

4 มิถุนายน 2565

ครบ 90 ปี จาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเพ็ชรบุรี

วิทยาลงกรณ์” สู่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญ 90 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพรบรมราชูปถัมภ์ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพรบรมราชูปถัมภ์

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3705

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223289

Translate »