ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 3 เมษายน 2566

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4618

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225298

Translate »