สุดเจ๋ง “การศึกษาปฐมวัย วไลยอลงกรณ์”ทีมลูกเจ้าฟ้า คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สื่อ “4S Rainbow” ของทีมลูกเจ้าฟ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ซึ่งเป็นผลงานของ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นายภควัตร วรรณศิริ

2.นายธวัชชัย ศรีหะ

3.นางสาวนิตยา เชียงหนู

4.นางสาวสุณัฐชา มณีน่วม

5.นางสาวเพ็ญนภา บางเหลือม

โดยมี ผศ.คันธรส ภาผล และ อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล เป็นที่ปรึกษา

#http://info.vru.ac.th/?p=4496

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226373

Translate »