“การสร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ปัง เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยให้ไปสู่เชิงพานิชย์”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ปัง เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยให้ไปสู่เชิงพานิชย์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์/จดสิทธิบัตร ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ณ ห้อง ประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://info.vru.ac.th/?p=4418

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223237

Translate »