“การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4”

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) นำโดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม ประธานกรรมการ  รศ.ดร.กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย กรรมการ  รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ กรรมการ  ผศ.ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม  กรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย ผศ.ปิยะ สงวนสิน  อ.ไชย มีหนองหว้า  รองอธิการบดี  ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการ  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting)

#VALAYA#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »