มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The 10th University Academic Committee Meeting of 2022

On October the 6th , 2022, Assoc. Prof. Sasinan Setthawatbodee, was the host of the 10th  University Academic Committee meeting of 2022, having related university staff and other senior university committee joined the meeting, which is held in the Graduate meeting room of the 100th year building.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123307

Translate »