มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Teacher Tool Kits Innovational Workshop Contest : TTK

On August the 9th, 2022, Assoc. Prof. Sasinan Sethawatbodee, Vice President, was the host of the “Teacher Tool Kits: TTK Innovational Workshop Contest” for the 3rd year students from the Faculty of Education which aims to promote the innovation creation skills for the students.

The contest was held in the Petchburi Witthayalongkorn meeting room, 5th floor of the Science Study Building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123307

Translate »