คณะผู้บริหารร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมสรงน้ำพระพุทธ
เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์  ประจำปี 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223295

Translate »